top of page

   Vienotais konts SIA ir licencēts ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzējs. Esam jaunu profesionāļu komanda, kuri ir uzkrājuši grāmatvedības pieredzi gan vietējos, gan starptautiskos uzņēmumos.

Mūsu stiprā puse ir:

- ieviest un integrēt jaunas grāmatvedības uzskaites sistēmas jūsu uzņēmumā

- uzlabot esošos finanšu (grāmatvedības) kontroles procesus, lai klienta uzņēmuma vadība saņemtu precīzus datus par reālo finanšu stāvokli

- sagatavot finanšu pārskatus bankām, ES fondu projektiem, ārzemju investoriem un  lielajām revidentu kompānijām.

  Mēs uzņemamies pilnu atbildību par uzņēmuma grāmatvedības uzskaites pareizību, uzskatāmību un savlaicīgumu. Mūsu grāmatvedības pakalpojumi ir civiltiesiski apdrošināti un darbības rezultātā nav iestājies neviens apdrošināšanas gadījums.

     Vienotais konts, SIA ir Latvijas Republikas ārpakalpojuma grāmatvežu asociācija biedrs.

People Walking
MĒS: About
MĒS: About Me

PAKALPOJUMI

Nodrošinām pilna cikla grāmatvedības kārtošanu, ietverot šādus  grāmatvedības pakalpojumus:

 • Darījuma dokumentu pārbaude un iegrāmatošana

 • Valsts budžetā maksājamo nodokļu aprēķināšana

 • Darba algas aprēķināšana un lietvedības kārtošana

 • Kases un bankas operācijas, avansu pārskati

 • Debitoru un kreditoru uzskaite, salīdzināšanas aktu sastādīšana

 • Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite

 • Operatīvās bilances sagatavošana

 • PVN deklarācijas un to pielikumi

 • Gada pārskatu sagatavošana

 • Gada ienākumu deklarāciju sagatavošana juridiskām un fiziskām personām

 • Pārskati par kvīšu izlietojumu

 • Darba devēja ziņojumi (VSAOI un IIN)

 • Ziņas par darba ņēmējiem

 • Statistikas pārskatu veidošana un citi grāmatvedības pakalpojumi

 • Nepieciešamības gadījumā veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzi un izvērtēt attīstības iespējas

bottom of page